Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółki Stadniny Koni Prudnik Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 Prudnik zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania:

Oferta firmy audytorskiej na rok 2021 i na rok 2022 powinna zawierać:

 a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

- formie prowadzenia działalności,

- wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),

- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

- składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

- pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);

 b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

- spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

- dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

 c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2021 i rok 20221;

 d) wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie brana pod uwagę.

 e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

 f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

 g) oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

 h) oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.

 i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 29 października 2021 roku2. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie "oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki". Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774363206 (Spółki).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2021 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 22 listopada 2021 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badanie oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

Prudnik, 13.10.2021 r.

plakat wzor v4 Średni

UWAGA !!!

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem biuro Zarządu Stadniny Koni Prudnik sp. z o.o. od dnia

08 marca 2020 r. aż do odwołania będzie zamknięte dla obsługi petentów.

Możliwy będzie kontakt telefoniczny pod numerem

tel. 77 4363206 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej stadnina@skprudnik.eu.

 Za niedogodności przepraszamy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Strona używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane            w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb

Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności      portalu pod    adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych

wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się                     z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając   i          instalując       wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl